Dla pracodawcy

Poszukujesz wykwalifikowanych pracowników: spawaczy, monterów, pracowników ogólnobudowlanych? Złóż zapytanie, a my wynajmiemy go dla Ciebie.

Dla pracownika

Szukasz pracy w stabilnej i doświadczonej firmie, gdzie będziesz podnosił swoje kwalifikacje i otrzymywał godne wynagrodzenie? Zostaw Swoje CV w naszej bazie.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE. L. 2016, Nr 119, s.1. – dalej: „RODO”, SULEX HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (zwana dalej „SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K.” lub „Spółka”) z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000683472, NIP: 7010702718) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie mająca siedzibę pod adresem: 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 45, tel. +48 24 366-08-12, reprezentowana przez Prezesa Zarządu
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych proszę kontaktować się pod numerem tel. +48 24 366-08-12, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres siedziby administratora. 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków statutowych Spółki, dla należytego stosowania przepisów prawa, działań związanych z realizacją umowy oraz marketingiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c, f RODO.
 4. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, realizacji procesu przedumownego, wykonania umowy z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych lub do czasu zakończenia przetwarzania związanego z prowadzeniem marketingu.
 5. Na zasadach określonymi przepisami RODO przysługuję Państwu: prawo dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda mają Państwo prawo do wycofania zgody – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. podmiotom przetwarzającym je na podstawie umów z SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K.;
  2. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, instytucjom państwowym, itp.), gdy wystąpią z takim żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną;
  3. osobom upoważnionym.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania tych danych nie jest możliwe uczestnictwo w otrzymywaniu ofert marketingowych, których przyjęcie jest czynnikiem warunkującym zawarcie późniejszej umowy, zgodnie z celami statutowymi Spółki.
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie podlegają profilowaniu.
 9. Dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

POLITYKA REALIZACJI PRAW I WOLNOŚCI OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE

 1. W ramach działalności prowadzonej przez SULEX HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie mająca siedzibę pod adresem: 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 45 (zwana dalej „SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K.” lub „Spółka”) z siedzibą w Warszawa (kod: 00-680 Warszawa), ul. Żurawia 45, KRS: 0000683472, NIP: 7010702718 w zakresie związanym z przetwarzaniem danych osobowych i z uwzględnieniem obowiązujących w tej mierze przepisów, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radynastępujące prawa:
  1. Prawo dostępu do danych: osoby, których dane dotyczą mają prawo do informacji, jakie ich dane osobowe przetwarza SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. oraz mają prawo do uzyskania kopii tych danych osobowych.
  2. Prawo do bycia zapomnianym: osoby, których dane dotyczą, mają prawo do usunięcia danych osobowych, jeśli SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. nie ma podstawy wynikającej z zasady zgodności z prawem do dalszego przetwarzania tych danych. W niektórych przypadkach SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. może podjąć decyzję o nieusuwaniu danych, przy jednoczesnym ograniczeniu ich przetwarzania (przykładowo do przypadków, w których jest to niezbędne do dochodzenia roszczenia prawnego lub obrony przed takim roszczeniem). W takim przypadku SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. zobowiązana jest do stosowania polityki informacyjnej w powyższym zakresie.
  3. Prawo do sprostowania danych: osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe i/ lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
  4. Prawo do wniesienia sprzeciwu: osoby, których dane dotyczą mają prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu ich danych osobowych do określonego celu.
  5. Prawo do przenoszenia danych: osoby, których dane dotyczą, mają prawo do otrzymania danych osobowych, które dostarczyły SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K., w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz mają prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K.. O kosztach takiego przeniesienia SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. informuje zainteresowaną stronę. Prawo to nie dotyczy danych zawartych w rejestrach państwowych;
  6. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 2. Osoby, których dane dotyczą, są również uprawnione do złożenia do właściwego podmiotu pisemnego lub ustnego wniosku w celu skorzystania z przysługujących im praw. Żądania od osób, których dane dotyczą, skierowane do SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. w celu skorzystania z tych praw są określane jako „wnioski o skorzystanie z praw" (dalej: „WSP”).
 3. Każde żądanie osoby fizycznej dotyczące jej danych osobowych ma charakter WSP. WSP może być przekazane SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K.: przez telefon, za pośrednictwem e-mail, poczty, ustnie w siedzibie SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K., a w odniesieniu do SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K., także za pośrednictwem konta prowadzonego przez SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. w mediach społecznościowych. WSP nie musi odwoływać się do właściwych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. Warunki uwzględnienia WSP przez SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. mogą różnić się w zależności od tego jakiego prawa przysługującego danej osobie fizycznej dotyczy WSP. W niektórych przypadkach, gdy dana osoba wyraziła wolę skorzystania z więcej niż jednego prawa, SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. może być w stanie spełnić np. tylko jeden aspekt żądania (np. w zakresie przyznania dostępu do danych osobowych uprawnionego), a inny nie (np. dotyczący usunięcia danych).
 5. SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. ma obowiązek odpowiedzieć na WSP w terminie 30 dni od dnia otrzymania WSP od uprawnionej osoby. Jeśli żądanie zawarte w WSP jest szczególnie skomplikowane, wskazany wyżej termin może być przedłużony do maksymalnie 60 dni, z zastrzeżeniem, że SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. ma wówczas obowiązek poinformowania ww. osoby w terminie 14 dni od dnia otrzymania WSP o przedłużeniu ww. terminu odpowiedzi na WSP i przyczynie z jakiej to następuje. Wobec powyższego, fakt oraz data otrzymania WSP podlega bezwzględnie rejestracji.
 6. SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. nie jest uprawniona do pobrania opłaty za rozpatrzenie WSP, z wyjątkiem następujących wyjątkowych okoliczności:
  1. gdy osoba fizyczna żąda więcej niż jednej kopii danych osobowych;
  2. jeżeli WSP jest oczywiście bezzasadny lub niewspółmierny, na przykład z tego względu, że SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. odpowiedziała już na identyczny wniosek w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i w międzyczasie nie zostały pobrane żadne nowe dane osobowe osoby, której praw dotyczy WSP. W takich okolicznościach SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. może podjąć decyzję o nałożeniu uzasadnionej opłaty. Każda opłata musi opierać się na uzasadnionych kosztach administracyjnych związanych z dostarczeniem informacji (lub podjęciem innych działań) w zakresie objętym danym WSP.
 7. Przed podjęciem jakichkolwiek działań w związku z WSP należy potwierdzić, że pochodzi on od osoby, której dane dotyczą lub osoby upoważnionej do działania w jej imieniu. Sposób weryfikacji regulowany jest wewnętrznymi procedurami SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. w tym zakresie. Nie można prosić o więcej informacji niż minimum niezbędne do zidentyfikowania wnioskodawcy.
 8. WSP można składać w sposób określony w ust. 3 powyżej. W przypadku, gdy WSP został zgłoszony ustnie, należy zwrócić się do wnioskodawcy z zapytaniem o możliwość złożenia WSP na piśmie (np. wysyłając wiadomość e-mail na podany adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy). Jednakże nie można na to nalegać i nie można odmówić udzielenia odpowiedzi na WSP, które zostało złożone wyłącznie ustnie. Przesłanie pisemnego zapytania w powyższym zakresie ma również na celu zweryfikowanie tożsamości osoby składającej WSP. Jeżeli dana osoba odmawia złożenia WSP na piśmie, SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. powinna wysłać wnioskodawcy tak szybko, jak to możliwe, pisemną informację potwierdzając charakter i zakres WSP.
 9. W razie otrzymania WSP przez SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K., należy niezwłocznie poinformować o tym Prezesa Zarządu, który prowadzi wszystkie sprawy dot. Realizacji polityki praw i wolności przez SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K.
 10. Następnym krokiem jest zweryfikowanie czy WSP zawiera wystarczające informacje, aby uznać go za dostatecznie zrozumiały i możliwy do rozpatrzenia. Jeśli WSP jest niejasny, należy niezwłocznie zwrócić się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje wymagane w uzasadniony sposób do rozpatrzenia WSP.
 11. Następnym etapem rozpatrywania WSP jest zidentyfikowanie w jakich systemach i bazach danych mogą być zawarte informacje objęte przedmiotem WSP i kto jest osobą odpowiedzialną za te systemy i bazy danych.
 12. Po otrzymaniu informacji konieczne będzie przejrzenie tych informacji w celu zidentyfikowania wszelkich danych osobowych dotyczących wnioskodawcy, którego dotyczy WSP.
 13. W ramach przeglądu informacji, o którym mowa w ust. 12, należy również oflagować wszelkie / wszystkie informacje, których SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. nie może ujawnić bez naruszenia prawa lub krytyczne wobec danej osoby lub innej osoby. Następnym krokiem jest ustalenie, czy jest możliwe wstrzymanie przekazania wnioskodawcy takich informacji.
 14. SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. nie powinna ujawniać, usuwać ani w inny sposób wpływać na dane osobowe dotyczące osób innych niż wnioskodawca, którego dotyczy WSP, chyba że osoba trzecia, której dotyczą te inne dane wyrazi na to zgodę lub uzasadnione jest dostarczenie (lub usunięcie danych, itp.) bez zgody takiej osoby trzeciej.
 15. WSP dotyczący usunięcia danych i prawo do bycia zapomnianym:
  1. Prawa do usunięcia danych i do bycia zapomnianym nie są prawami absolutnymi. SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. nie jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych, które należy zachować:
   1. w celu ochrony przed roszczeniami prawnymi (np. wynikającymi z umowy, zawartych w historii zatrudnienia lub korespondencji z klientem w sprawie zgłoszonej przez niego skargi);
   2. w celu spełnienia obowiązku prawnego; lub
   3. w celu wykonania umowy.
  2. Podobnie, osoba, której dane dotyczą, nie ma prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania dotyczących jej informacji lub danych w celu, który jest niezbędny do wypełnienia zobowiązań prawnych spoczywających na SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K.
  3. Zgodnie z ogólną zasadą SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. powinna spełnić żądania usunięcia i/lub uwzględnić sprzeciw wobec przetwarzania, w odniesieniu do następujących kategorii danych (o ile nie są one przedmiotem skargi zgłoszonej SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. lub toczącego się określonego rodzaju postępowania - np. sądowego, administracyjnego, itp.):
   • informacje o profilowaniu danych klienta/kontrahenta;
   • pliki cookie;
   • przetwarzane w celach marketingowych;
   • zawarte w nieuwzględnionych wnioskach o pracę - po okresie na jaki zostały przekazane do celów rekrutacji.
  4. Należy rozważyć, czy zamiast usunięcia danych osobowych możliwe jest ograniczenie ich przetwarzania tylko do konkretnego celu, stosownie do zasady zgodności z prawem.
 16. W przypadku podjęcia decyzji o odmownym rozpatrzeniu WSP (w całości lub w odniesieniu do określonego prawa zgłoszonego w WSP), w odpowiedzi w tej sprawie należy wskazać przyczynę/y nieuwzględnienia WSP, z podaniem podstawy prawnej takiego stanowiska. Jeśli zdecydowano się na spełnienie żądanie usunięcia danych osobowych w drodze ograniczenia ich przetwarzania, należy to wskazać i wyjaśnić w odpowiedzi.
 17. Odpowiedź na WSP powinna zostać dostarczona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa właściwymi do komunikacji z osobami, których dane dotyczą, lub w  sposób, na który dana osoba wyraziła zgodę.
 18. SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. zastrzega sobie prawo dokonania w każdym czasie zmiany niniejszej Polityki. Jej aktualna treść dostępna jest na stronie internetowej SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K. pod adresem:

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA WIZERUNKU

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA WIZERUNKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE. L. 2016, Nr 119, s.1. – dalej: „RODO”, SULEX HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (zwana dalej „SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K.” lub „Spółka”) z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000683472, NIP: 7010702718) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie mająca siedzibę pod adresem: 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 45, tel. +48 24 366-08-12, reprezentowana przez Prezesa Zarządu
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych proszę kontaktować się pod numerem tel. +48 24 366-08-12, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres siedziby administratora.
 3. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrona mieni Spółki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. e RODO.
 4. Zakres przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem osób w miejscach objętych i utrwalonych na urządzeniu monitorującym obejmuje: numer rejestracyjny pojazdu, czas i miejsce zdarzenia, sposób zachowania osób.
 5. Na zasadach określonymi przepisami RODO przysługuję Państwu: prawo dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub prawo do przenoszenia danych. Ponadto, w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda mają Państwo prawo do wycofania zgody – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. podmiotom przetwarzającym je na podstawie umów z SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K.;
  2. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, itp.), gdy wystąpią z takim żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną;
  3. osobom upoważnionym.
 7. Zapis monitoringu jest przechowywany w cyklu ciągłym z automatycznym nadpisywaniem w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego zarejestrowania, chyba że nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 8. Z uwagi na ustawowy obowiązek ciążący na Administratorze, przebywanie na terenie monitorowanym, spowoduje pozyskanie obrazu przez Administratora. Na obszarze przetwarzania znajdują się oznaczenia wskazujące, że „OBIEKT JEST MONITOROWANY”. System monitoringu wizyjnego umożliwia bezpośredni podgląd ze wszystkich kamer zainstalowanych na terenie SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. k.. Rejestracja obrazu następuje z kamer obejmujących:

   - teren wewnętrzny – korytarz, pokój nr 1, 2 oraz 3.

 9. Rejestrowane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Dane nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - UMOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - UMOWY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE. L. 2016, Nr 119, s.1. – dalej: „RODO”, SULEX HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (zwana dalej „SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K.” lub „Spółka”) z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000683472, NIP: 7010702718) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie mająca siedzibę pod adresem: 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 45,
  tel. +48 24 366-08-12, reprezentowana przez PrezesaZarządu.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych proszę kontaktować się pod numeremtel. +48 24 366-08-12, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres siedziby administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu przedumownego, wykonania umowy z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych.
 5. Na zasadach określonymi przepisami RODO przysługuję Państwu: prawo dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub prawo do przenoszeniadanych. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą byćprzekazywane:
  1. podmiotom przetwarzającym je na podstawie umów z SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K.;
  2. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  3. osobom upoważnionym.
 7. Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy.
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również niepodlegają profilowaniu
 9. Dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - KANDYDACI DO PRACY

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - KANDYDACI DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE. L. 2016, Nr 119, s.1. – dalej: „RODO”, SULEX HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (zwana dalej „SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K.” lub „Spółka”) z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000683472, NIP: 7010702718) informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. k. w Warszawie mająca siedzibę pod adresem: 00-680 Warszawa, ul. Żurawia 45, tel. +48 24 366-08-12, reprezentowana przez Prezesa Zarządu
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych proszę kontaktować się pod numerem tel. +48 24 366-08-12, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres siedziby administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb przeprowadzenia aktualnej rekrutacji, celem:
  1. ubiegania się Pana/Pani o zatrudnienie,
  2. podjęcia działań, na Pana/Pani żądanie,
  3. przed zawarciem umowy.

  Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c RODO. Podanie danych na podstawie przepisów prawa jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych wykraczających poza przepisy prawa jest dobrowolne i opiera się na Pana/Pani wyraźnej i dobrowolnej zgodzie.

 4. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 5. Dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (w przypadku osób, które nie zostały zatrudnione). Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Akta pracownika przyjętego odkłada się do akt osobowych i przechowuje zgodnie z obowiązująca kategorią archiwalną.

 6. Na zasadach określonymi przepisami RODO przysługuję Państwu: prawo dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych.

 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

  1. podmiotom przetwarzającym je na podstawie umów z SULEX HOLDING Sp. z o.o. Sp. K.;
  2. osobom upoważnionym.
 8. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 9. Dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Pobierz oświadczenie

Zaufali nam

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • nowe_logo.jpg

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 Sulex. Projekt i wykonanie: Hedea.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia. Polityka plików cookies.